Systém Success Insights je tvořen 3 nezávislými analýzami:
DISC, PIAV a PTSI / JAK, PROČ a CO

Jedná se o analýzy chování a komunikace, motivace a kompetencí (schopností).

Každou z těchto analýz je možné provádět samostatně nebo v libovolných kombinacích.
Každá analýza se skládá z části testovací (vyplnění dotazníku) a interpretační (generování osobní zprávy).
Success Insights pracuje s unikátními analýzami (37 faktorů ve 3 samostatných piliřích), které odhalí specifické individuální charakteristiky ve třech základních oblastech, které přesně popisují JAK, PROČ a CO stojí za osobní výkonností respondenta.


Analýza nezávisle zkoumá styl chování, které člověk na pracovním místě bude projevovat. Zabývá se hodnotami, jako jsou motivátory člověka pro danou pracovní pozici a individuální schopnosti, které pro danou pozici může člověk nabídnout.
Tyto tři oblasti hodnocení můžeme brát jako měřítko pro každou pracovní pozici. Poměřením požadovaných a dosažených hodnot dokážeme vybrat nebo rozvíjet vhodného kandidáta. Tento postup vede k tomu, že pracovní pozici bude zastávat člověk, který bude mít potřebné předpoklady a talent, potřebné k dosažení maximálního výkonu.


Znalosti a vědomosti jsou nejsilnějšími modifikátory lidského chování. Na základě výsledků z měření systému DISC si člověk může uvědomit, pochopit a přizpůsobit svůj styl chování efektivní komunikaci a interakci se svým okolím. Na základě teorie DISC, která je součástí systému Success Insights lze styl chování rozdělit do čtyř základních skupin:

Dominance - Převaha

Influence - Vliv

Steadiness - Stálost

Compliance - Dodržování

Výsledky měření tak výrazně zvyšují kvalitu procesu výběru kandidátů tím, že jasně popisují, JAK zaměstnanci dosahují svých profesních výcledků. Jakým způsobem jednají a komunikují.

Hodnoty jsou motivátory našeho chování. Nutí nás a motivují k různým projevům. K našemu konání i nekonání. Analýza osobních zájmů, přístupů a hodnot (PIAV) je měřena v šesti oblastech:


Teoretické

Praktické

Estetické

Sociální

Individualistické

TradicionálníNa základě toho, že víme PROČ zaměstnanci jednají tak, jak jednají, projevují se a přemýšlí, je možné hned od počátku jejich pracovního vztahu je udržovat a motivovat v souladu s jejich vnitřními motivátory a soustředit se na ně při jejich dalším rozvoji.
Tato analýza je tedy užitečná jak v procesu náboru zaměstnanců, tak v jejich pozdějším profesním i osobnostním rozvoji.

Tato část analýzy obsahuje měření 23 faktorů, které odhalí „Inventář osobnostních předpokladů a schopností“ (Personal Talent Skills Inventory – PTSI).

Těchto 23 faktorů je zaměřeno přímo na dovednosti použitelné v pracovním prostředí.

Analýza je unikátní ve schopnosti rozpoznání kognitivní struktury respondenta ve třech základních dimenzích uvažování. Toto měření přináší odpověď na to, CO jsou schopni respondenti v daném pracovním prostředí vykonávat. Každé dovednosti je přiřazena měřitelná hodnota a je tedy porovnatelná s hodnotou požadovanou.

S těmito výsledky je opět možné lépe rozvíjet a především uplatnit talent a schopnosti zaměstnance.